W konkursie na opracowanie koncepcji przestrzennego zagospodarowania placu Wojska Polskiego w Bielsku-Bia³ej projekt Studia EL otrzyma³ 3. nagrodź.

Plac Wojska Polskiego jest najwiźkszym placem w Bielsku-Bia³ej o bardzo interesuj±cych proporcjach i kszta³cie lekkiego rombu o wymiarach d³uæszego boku ~100m i krótszego ~78m. Przestrzeń placu otoczona jest interesuj±cymi kamieniczkami, z prze³omów wieków XVIII/XIX i XIX/XX, które tworz± z ni± harmonijn± ca³o¶ę bźd±c± wielkim potencja³em dla stworzenia atrakcyjnego miejsca w miecie jako przestrzeni publicznej. Brakuj±cym elementem i najwaæniejszym funkcjonalnie jest zdewastowana posadzka placu sprowadzona do lichego parkingu i postoju taksówek. Bardzo s³uszna funkcjonalnie decyzja przeniesienia parkingu pod p³ytź placu otwiera moæliwo¶ę rewitalizacji przestrzeni placu w spójn± przestrzennie , funkcjonalnie i estetycznie ca³o¶ę, dodaj±c now± i atrakcyjn± warto¶ę miastu.

Poszukuj±c klimatu i niecodziennego t³a, odbiegaj±cego od tradycyjnego standardu, dla nowego i atrakcyjnego miejsca w miecie, zdecydowano sie na nowe potraktowanie powierzchni placu.

W centrum placu projektuje siź wiadomie prost±, dyskretnie i elegancko detalowan± platformź z Ipe, sta³ego, tropikalnego, twardego drewna, które jest wysoce odporne na butwienie i niszczenie. To drewniane plateau bździe t³em i przyjazn± przestrzeni± dla najprzeróæniejszych aktywnoci æycia spo³ecznego w tym imprez plenerowych, sportowych, festynów, spektakli, kiermaszów, targów, itp. Bździe teæ w dni s³oneczne pewnego rodzaju urbanistyczn± „plaæ± miejsk±”, gdzie ludzie bźd± przesiadywaę, wypoczywaę i leniwieę siź siedz±c i leæ±c na ciep³ym drewnie.

powrot...